מסחר באינטרנט

מע"מ לעניין מסחר באינטרנט:

1. רקע כללי:
מדובר במכירה של נכסים מוחשיים הנרכשים מחוץ לישראל ונמכרים ללקוחות מחוץ לישראל מבלי שעברו או יצאו מישראל לצורך מכירתם.

2. רקע חוקי:
בהתאם לסעיף 2 לחוק מע"מ שהינו סעיף המקור בחוק, מע"מ יחול על עסקה בישראל.
כלומר, על מנת להיכנס לתחולת חוק מע"מ, יש לקיים שני בתנאי מצטברים, קיום "עסקה" ושמקום העסקה יהיה "בישראל".
עסקה מוגדרת בסעיף 1 לחוק מע"מ כאחת משלוש חלופות אפשריות:
– מכירת נכס או מתן שירות על ידי עוסק במהלך עסקו.
– מכירת נכס שנוכה מס תשומות שהוטל עליו.
– עסקת אקראי.
פרק ד' לחוק מע"מ מגדיר את מקום העסקה בהתאם לחלופות העסקה השונות כפי שהוגדרו בסעיף 1 לחוק.
חלופה 1 להגדרת עסקה הינה החלופה הרלבנטית בענייננו, כלומר מדובר במכירה של נכסים מוחשיים הנרכשים מחוץ לישראל ונמכרים ללקוחות מחוץ לישראל מבלי שעברו או יצאו מישראל לצורך מכירתם.
לפיכך, סעיף 14 לחוק מע"מ בפרק ד' הוא הרלבנטי בענייננו, לפיו יראו נכס כנמכר בישראל אם הנכס היה בישראל בעת מסירתו לקונה.

3. מסקנות וסיכום:
לאור האמור לעיל, עולה כי העסקאות המתוארות ברקע הכללי (סעיף 1 לחוזר) אינן נכנסות לתחולת חוק מע"מ, כלומר העסקה פטורה ממס ערך מוסף ומשום כך אין צורך בהוצאת חשבונית מס אלא בהוצאת קבלה בלבד.
סעיף 41 לחוק מע"מ מגביל ניכוי מס תשומות מעסקאות שאינן חייבות במע"מ, ולכן ככל שמדובר בפעילות של מכר שאינה חייבת במע"מ מאחר ומקום העסקה אינו בישראל, מס התשומות המשמש את עסקאות אלה אינו מותר בניכוי.

כתוב/כתבי תגובה

Call Now Button