חובת הפקדה לקצבה לעצמאים

הפקדה לקצבה לעצמאים:

החל משנת 2017 חובה על עצמאים להפריש לקצבה ולאבטלה שיעורים מסויימים מ"הכנסה חייבת בהפקדה" כהגדרתה בחוק,
הגדרת "הכנסה חייבת בהפקדה":

הכנסה החייבת בהפקדה היא הכנסה חייבת לפני ניכויים כדלקמן:

 • ניכוי בגין הפרשה לקצבה
 • ניכוי דמי ביטוח לאומי כעצמאי
 • ניכוי בגין אובדן כושר עבודה
 • וכן לפני קיזוזים ופטורים (כגון קיזוז הפסדים ופטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה).

השיעורים להפרשה לפנסיה (קצבה) ולאבטלה:

 • עד מחצית השכר הממוצע (4,836 ₪) – 4.45%
 • בין מחצית השכר הממוצע לשכר הממוצע המלא – 12.55%
 • יש להדגיש כי לגבי שכיר ועצמאי תהיינה הפרשות שלעיל בניכוי סכום שהופקד עבורו כשכיר (חלק עובד וחלק מעביד).
 • בשנת 2017 השכר הממוצע במשק הוא 9,673 ₪.

סוג הקופה שאליה יופרשו הכספים:

יש להפריש לקופת גמל לקצבה.

מי אינו חייב להפריש:

 • מי שביום 01.01.2017 הוא בן/בת 55 ומעלה.
 • מי שטרם הגיע לגיל 21 בתום שנת המס.
 • מי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת (60) בתום שנת המס.
 • מי שבתום שנת המס טרם עברה חצי שנה מאז פתח תיק מע"מ.

מועד ההפקדה וקנס בגין איחור בהפקדה:

יש להפקיד עד תום שנת המס. מי שהפקיד פחות מהסכום שנקבע יקבל התראה ממרכז גביית קנסות (אשר יקבל מידע מרשות המסים) ויהיה עליו להפקיד את הסכום החסר בתוך 90 יום. אי הפקדה בתוך 90 יום תביא לקנס בסך 500 ש"ח. ייתכן שעצמאים רבים יקבלו התראה ממרכז גביית הקנסות משום שאת הדוח על ההכנסה יגישו במהלך השנה הבאה (ולעתים אף אחרי יותר משנה) ולרוב לא ידעו את סכום הכנסה המדויק בתום השנה. בחוק נקבע כי התראות וקנסות יינקטו רק נגד אלה שמרוויחים מעל שכר המינימום אף שגם אלה המרווחים מתחת לשכר המינימום חייבים בביצוע הפקדה.

מצב אבטלה לעצמאי:

חלק מתוך הסכום שיופקד לקופת גמל לקצבה ייועד לעצמאי במצב של אבטלה.

החלק שייועד לדמי אבטלה לעצמאי יהיה הנמוך מבין שליש סכום ההפקדה ותקרת הפיצויים הפטורים לפי סעיף 9(7א) (בשנת 2017 – 12,200 ש"ח).

התנאים למשיכת כספים בידי עצמאי במצב של אבטלה:

למצב אבטלה לעצמאי יחשבו סגירת עסק או גיל פרישה, אך ניתן למשוך כספים במצב אבטלה לעצמאי רק אם העצמאי הפקיד בקופה במשך שנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו למועד המשיכה. המשיכה תהיה בשלושה תשלומים (למי שהגיע לגיל פרישה – בתשלום אחד). שר האוצר יקבע תנאים נוספים לעניין משיכת כספים במצב של אבטלה לעצמאי.

סכום המשיכה במצב אבטלה לעצמאי:

עצמאי שיגיע למצב אבטלה יוכל למשוך את הגבוה מבין סך שלוש פעמים שכר המינימום לבין תקרת פיצויים פטורים מוכפלת בשנות ההפקדה לקופה (מאז המשיכה הקודמת), אך בכל מקרה לא יותר מחלק ההפקדה המיועד למצב אבטלה כאמור לעיל. סכום המשיכה יהיה פטור ממס בתנאים מסוימים (סעיף 9(7ב) לפקודה שנוסף בתיקון) לחוק זה.

כתוב/כתבי תגובה

Call Now Button