חובת ניכוי מס במקור מדמי שכירות

דמי שכירות:

 1. הוצאת דמי שכירות:

דמי שכירות של נכסי מקרקעין המשמשים בייצור הכנסה לרבות השכרת חנות, דירה, משרד, מגרש, מחסן, אולם כנסים. בין אם השכרה חד פעמית ובין השכרה שוטפת.

 1. התנאים להכרה בהוצאה:

עפ"י תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות) התשנ"ח 1998, יותרו לשוכר הוצאות דמי שכירות במידה ועמד בתנאים הבאים –

 • על כל שוכר המשלם דמי שכירות מוטלת חובת ניכוי מס במקור בשל התשלומים ללא קשר להיקף עסקו או מחזורו.
 • על השוכר לדווח ולשלם את התשלום והניכוי בטופס חודשי עד ליום ה-15 בחודש שלאחר חודש התשלום, לפיכך יש לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה בו מתנהל תיקו.
 • על השוכר לשדר לרשות המסים דוח ובו פרטי המשכירים, התשלומים והמס שנוכה באותה שנת המס, השידור יכלול גם את תשלום דמי השכירות שניתן לגביו פטור מניכוי מס במקור.
 • על השוכר לאשר למשכיר באמצעות טופס 857 עד יום 20 במרץ של שנת המס שלאחר שנת המס בה שולמו התשלומים למשכיר ונוכה המס במקור.
 1. שיעור הניכוי במקור:

שיעור הניכוי במקור יעמוד על 35%, אולם פקיד השומה רשאי להורות על שיעור מס נמוך משיעור זה לדוגמא פטור מלא (0%).

 1. פטורים מניכוי במקור:
 • תשלומים שחלות עליהם הוראות ניכוי במקור מכוח תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים, כגון: תשלום שכר דירה לבעלי שליטה.
 • תשלום עבור דירת מגורים שמשלם שוכר יחיד לצרכיו הפרטיים, יצויין כי במידה ודירת המגורים המושכרת משמשת בחלקה לעסק, לא ייכלל בחישוב דמי השכירות החייבים בניכוי מס במקור החלק המשמש לצרכיו פרטיים.
 1. הוראות ביצוע בפועל לשוכר:
 • במעמד החוזה יש לקבל מהמשכיר אישור על ניכוי מס במקור תקף.
 • במעמד התשלום (הוצאת השיק בפועל) יש לבדוק את תוקפו של האישור.
 • במעמד התשלום יש לרשום את סך התשלום, שיעור הניכוי במקור, סכום הניכוי במקור וסכום התשלום נטו לאחר הניכוי במקור על ספח השיק/פרטי ההעברה/קבלה שהתקבלה.
 • אם אין קבלה מודפסת למשכיר, יש להכין פרטי תשלום אלו בקבלה ידנית.
 • לדווח ולשלם ברמה החודשית והשנתית את התשלומים והניכויים כאמור בסעיף 2.
 • חשוב לשמור תיעוד בתיק הנהלת החשבונות ולמשך 7 שנים.

 

כתוב/כתבי תגובה

Call Now Button